Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 04-05-2009

ĐầuLô tô
001,04,05,09
113
224,27,28
336
446,48
552,55
6
7
883,84,87
991,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 02-05-2009

ĐầuLô tô
003
111,11,12,19
2
330,32,38
447,48
550
666
778
880,82,82,83
995

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 27-04-2009

ĐầuLô tô
001,03,04
110
229
332,36,38
442,42
5
660,61,64
778
885,88
990,91

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 25-04-2009

ĐầuLô tô
000,09
112,18
220,26
339
449,49
556,58
666
772,77
8
990,93,95,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 20-04-2009

ĐầuLô tô
006,09
117,19
221,21
334
4
552,53
664,65,66
7
881,83,85,88,89
993

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 18-04-2009

ĐầuLô tô
004
1
222,23
330,33,33,36,36,37
443,43,45
553,56
6
7
8
992,95,97,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 13-04-2009

ĐầuLô tô
004,06
115
225,29
332,36
443,47
554
664
771,73,74
880
995,99,99