Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 11-04-2009

ĐầuLô tô
0
118
221,24,26
337
440
550,57
662,64,67,69
775
886
992,93,98,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 06-04-2009

ĐầuLô tô
005,06
113,13,15,16
223,25,28,29
3
448
551,55
6
770,72,77
886,88
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 04-04-2009

ĐầuLô tô
004
114,18
221,25
334,35,36
442,48
551,51,57
6
772,72,75,77
8
997

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 30-03-2009

ĐầuLô tô
003,03,05
112,14
2
330,31
445,46,47
555,57
661,64
773
885,87,89
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-03-2009

ĐầuLô tô
006,07
111,15
222,24
333
443,48
550,53
661,64
770,77
886
993,94

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-03-2009

ĐầuLô tô
000,05
1
222,28
330,33,35,39
441,43,45,46
551,52
660,66
7
882
992

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 21-03-2009

ĐầuLô tô
008
112
220,24
332,36
440,41,45,49
554
661,62,67
770,72,77
889
9