Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 09-02-2009

ĐầuLô tô
0
114,18,19
227,29
335,36
440,40,41
5
661,64,69
776,76
882,85
992

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 07-02-2009

ĐầuLô tô
0
115
229
332,35,36
442
550,50,57,57
668,69
774,76,78
883
990,95

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 02-02-2009

ĐầuLô tô
002
117
221,25,28
335,36,38,39
446
558
660
770,74,79,79
882,83
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 31-01-2009

ĐầuLô tô
000,04
114
220,25
330,30,33,34
443,48
5
668
773,78
883,84,89
998

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 26-01-2009

ĐầuLô tô
0
112,16,16
223,27,29
333,34,37
443
5
664
772,78,79
888,89
990,93

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 24-01-2009

ĐầuLô tô
001
112
228
334,34
4
550,57
665,66,67
774,76,76,76,77
886,87,87
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 19-01-2009

ĐầuLô tô
007
111
220,23,26
3
4
5
660
771,72,74,79
880,83,89
991,93,94,94,98