Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 16-03-2009

ĐầuLô tô
004
111,13,15,17
220,24,27,29
334,36
447
554,56,58
667
774,78
8
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 14-03-2009

ĐầuLô tô
008
110
2
333,35
442,45,45,49
552,52
661
771,74,76
883,85
994,94

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 09-03-2009

ĐầuLô tô
0
112,15,18
226
333,38
443,49
555,56,58
668
770,79
887,87
993,97

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 07-03-2009

ĐầuLô tô
001,02
114,15,16,17,17
227
332
446
554
669
770
882,89
990,92,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 02-03-2009

ĐầuLô tô
000,01,08
1
224,27,28
334
442
552,58
664,65
773
881,82,83,84
998

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-02-2009

ĐầuLô tô
005,05,09,09
1
227,28,29
3
4
554,56,59
665
7
880,80,87,87
990,91,92

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-02-2009

ĐầuLô tô
000,02,09
1
223,26
331
4
550,51,53
660,67
772
881,85
991,92,96,98