Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 06-07-2009

ĐầuLô tô
005
115,18
2
336,37,39
449
550,52,55,55
662,65,67
775,79
886
999

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 04-07-2009

ĐầuLô tô
000,01
112,15
2
330,31,38,39
447,49
558,59
663
7
887,87
993,94,96

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 29-06-2009

ĐầuLô tô
005
118
222,22
334
441
553,54,57
6
771,73,75
881,88
993,97,98,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 27-06-2009

ĐầuLô tô
0
110,13,16,16
229
331
4
552,55
660,61,64,67
770,72
880
992,97,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 22-06-2009

ĐầuLô tô
001,07,07
116
222
338
447
556
661,66
772,72,74,78
8
992,92,94,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 20-06-2009

ĐầuLô tô
0
110,16
220,22,28
333,34
441
554,54,59
661,69
771,77
881,86
996

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 15-06-2009

ĐầuLô tô
000,06
118
221
338
4
553
660,69
773,74,77,79
883,84
991,95,95,96