Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 23-05-2009

ĐầuLô tô
0
114
228
336,36
443,48,49,49
554
660,61
774,74,75
880
992,97,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 18-05-2009

ĐầuLô tô
001
111,12,15,18,19
227,28
330,35
4
552,56
663
7
884,84
993,96,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 16-05-2009

ĐầuLô tô
006
117,18,18,19,19
220,26
330,32,35
4
556
666
777
881
990,95,95

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 11-05-2009

ĐầuLô tô
0
112,19
2
333,35,39
440,42,44,46
554,54,56,56
661,63,64
773
8
996

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 09-05-2009

ĐầuLô tô
001,01,01,05
110
225
3
442
550,54,59
664,66
773
881,82
993,95,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 04-05-2009

ĐầuLô tô
001,04,05,09
113
224,27,28
336
446,48
552,55
6
7
883,84,87
991,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 02-05-2009

ĐầuLô tô
003
111,11,12,19
2
330,32,38
447,48
550
666
778
880,82,82,83
995