BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐỒNG THÁP

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 21-06-2010

ĐầuLô tô
001
116
223,26
335,37
442,47
550
6
770,74,75,75,76
880,81
990,91

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 14-06-2010

ĐầuLô tô
008
117
222,27
336,37,38
444,46
5
660,63
773,77
882,86,89
994,99

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 07-06-2010

ĐầuLô tô
002,05
115,16
224
3
448
559
666
777,79,79
880,84,84,87
993,93,94

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 31-05-2010

ĐầuLô tô
006,09
112,14,19
224,25
331,37
446
557,59
663,67
7
885,86,86
999

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 24-05-2010

ĐầuLô tô
003,04,06,07
112,18
223,24
334
447
551,52,56
669
776,79
883
995

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 17-05-2010

ĐầuLô tô
005,06
116
222
330
442,44
551,59
663
776,79
880,84,87,89
992,93

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 10-05-2010

ĐầuLô tô
001,01,04,04
112,13
2
338,39
446
552
662,65
773,76
886,89
990,96