BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ AN GIANG

Lô tô An Giang thứ 5, 08-04-2010

ĐầuLô tô
006
113,15,15,16
2
335
441,43,44,45
551,51,55
662,69
7
886
990,99

Lô tô An Giang thứ 5, 01-04-2010

ĐầuLô tô
007
1
229,29,29
330,38,38
442,48
550,55,55
666
774,79
881,83,85
9

Lô tô An Giang thứ 5, 25-03-2010

ĐầuLô tô
001
111,11,18,19,19
225
330,37,37
443
559
667
773
884
991,98,99

Lô tô An Giang thứ 5, 18-03-2010

ĐầuLô tô
001,06
113,17
221,28,28,28
3
4
5
662,65,67,67,67,69
773,73
880,82
9

Lô tô An Giang thứ 5, 11-03-2010

ĐầuLô tô
005
113
223,24,24,24
334,36,38
442,42
556,57
663,63,66
776
8
999

Lô tô An Giang thứ 5, 04-03-2010

ĐầuLô tô
004
116
221,27
335
443,47,47
556
665,67,67
775
883,85,88
996,98

Lô tô An Giang thứ 5, 25-02-2010

ĐầuLô tô
0
1
228,29
330,33
443,43,45,49,49
556
667,68
777
880,83
995,96,99