XS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 hàng tuần

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 22-9-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 266 281 57 1tr
Nhất 844 255 341 302 70 350N
Nhì 336 793 709 131 210N
685 466 643
Ba 032 406 174 572 0 100N
051 773 947 138
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 15-9-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 365 681 111 1tr
Nhất 939 105 956 037 80 350N
Nhì 496 241 148 122 210N
921 936 890
Ba 205 846 586 581 0 100N
217 531 989 209
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 8-9-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 349 931 44 1tr
Nhất 121 886 919 089 50 350N
Nhì 629 330 152 188 210N
372 470 913
Ba 515 778 283 268 0 100N
890 096 492 553
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 1-9-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 243 646 27 1tr
Nhất 532 754 411 802 51 350N
Nhì 097 247 631 90 210N
377 167 505
Ba 334 936 766 551 0 100N
980 709 965 665
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 25-8-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 260 952 18 1tr
Nhất 554 581 798 886 40 350N
Nhì 531 489 400 45 210N
401 158 256
Ba 808 849 298 387 0 100N
719 696 546 421
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 18-8-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 027 389 25 1tr
Nhất 998 973 243 136 25 350N
Nhì 484 527 324 59 210N
859 428 499
Ba 377 875 177 646 0 100N
120 175 513 601
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

XS Max 3D » Xổ số Max3D thứ 4 ngày 21-7-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 226 409 76 1tr
Nhất 372 404 137 989 78 350N
Nhì 155 001 499 150 210N
153 176 885
Ba 574 167 473 618 0 100N
919 597 722 632
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000