Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 19-07-2010

ĐầuLô tô
003,03
111,14
227
3
445,47,47
556
660,61,62,62,68
772,76
880,89
9

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 17-07-2010

ĐầuLô tô
003
112,13,18
228
338
440,44,45
557,59
6
771,74,76
881,84,86
990

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 12-07-2010

ĐầuLô tô
0
110,11,16,16
221,25,28
338,39
444,49
559
661,63
778
886,86
994

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 10-07-2010

ĐầuLô tô
006,08
116
227
335
445,45,48
559
662,63,65
772,76,78
882
996,99

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 05-07-2010

ĐầuLô tô
008,08,09
1
223,29
334,37,38
446
557,58
669
770,78
883,89
991,98

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 03-07-2010

ĐầuLô tô
001,05
117
223
3
4
554,55,56,59
663,65,67
777,79
880
992,93,93,95

Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 28-06-2010

ĐầuLô tô
004,07,07
116,19
222
331,33,38
442
553,57
665,67
7
880
997,98,98