BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐỒNG THÁP

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 09-02-2009

ĐầuLô tô
001
111
229
337,38
441,48
552,54,55,57
666
7
881,84,84
993,94,98

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 02-02-2009

ĐầuLô tô
001,04,05,09
113,15,17
220
3
443,45,48
5
663
779
880,86,88,89
997

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 26-01-2009

ĐầuLô tô
000,03
113,16,17
227,28,29
335,39
445
5
660
772
887
991,92,94,99

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 19-01-2009

ĐầuLô tô
000,00,05,07
111,15
2
331,32,39
440,40,44
557,58
6
770,72,72
8
995

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 12-01-2009

ĐầuLô tô
005
113,15,18
226,27
332
441
550,53,56,56
663,65
772,78
8
992,97

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 05-01-2009

ĐầuLô tô
001,03,09
115,17
221,28
331
441,41
5
661,63
774
886,86,87,89
997