BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐỒNG THÁP

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 23-02-2009

ĐầuLô tô
001,02,07,09
111,11,15,16,19
2
3
448
553,57,58
6
771,72,74,79
8
996

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 16-02-2009

ĐầuLô tô
002,07
110
229
336
442,43,45,46,49
551,57
663,68
779
883,88
992

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 09-02-2009

ĐầuLô tô
001
111
229
337,38
441,48
552,54,55,57
666
7
881,84,84
993,94,98

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 02-02-2009

ĐầuLô tô
001,04,05,09
113,15,17
220
3
443,45,48
5
663
779
880,86,88,89
997

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 26-01-2009

ĐầuLô tô
000,03
113,16,17
227,28,29
335,39
445
5
660
772
887
991,92,94,99

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 19-01-2009

ĐầuLô tô
000,00,05,07
111,15
2
331,32,39
440,40,44
557,58
6
770,72,72
8
995

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 12-01-2009

ĐầuLô tô
005
113,15,18
226,27
332
441
550,53,56,56
663,65
772,78
8
992,97