BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐỒNG THÁP

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 06-07-2009

ĐầuLô tô
002,03
111
220,20,21
333,35
4
558,59
660,67
773,75,76,77
883
993

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 29-06-2009

ĐầuLô tô
000
111,17,18,19,19
228
3
441,46
551,52
662,68,69
7
887,88
994,95

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 22-06-2009

ĐầuLô tô
001,03,03
113
220,22,22
334
448
555,55
6
775,76
882,83
995,96,98

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 15-06-2009

ĐầuLô tô
002
110,11,17
228
331,32
443
555,57,59
660,62,63,68
7
880,86
997

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 08-06-2009

ĐầuLô tô
006
116
228
334
440,43
552,56
660,60
772,72,77,78,79
884
996,97

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 01-06-2009

ĐầuLô tô
000,03,05,06,09
116,18,19
2
330
446
5
660,60,62,65
771
881,82,86
9

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 25-05-2009

ĐầuLô tô
002
113,17,19
223
335,35
4
553,53
662,64,68
772,73,78,79
887
999