Thứ bảy -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 313440 424349 16

  Giá trị Jackpot 1: 64.573.341.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.047.012.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 64.573.341.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.047.012.350
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 258 500.000
  Giải ba• • • 5.963 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 010314 193541 20

  Giá trị Jackpot 1: 62.814.288.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.851.562.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 62.814.288.900
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.851.562.100
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 377 500.000
  Giải ba• • • 7.866 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 213135 414650 23

  Giá trị Jackpot 1: 61.575.921.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.713.965.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 61.575.921.300
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.713.965.700
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 305 500.000
  Giải ba• • • 6.654 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 041723 253446 24

  Giá trị Jackpot 1: 60.155.334.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.556.122.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 60.155.334.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.556.122.750
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 418 500.000
  Giải ba• • • 8.170 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 202728 313947 10

  Giá trị Jackpot 1: 59.174.588.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.447.150.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 59.174.588.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.447.150.900
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 284 500.000
  Giải ba• • • 6.634 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 141518 303649 19

  Giá trị Jackpot 1: 57.928.236.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.308.667.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 57.928.236.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.308.667.350
  Giải nhất• • • • • 2 40.000.000
  Giải nhì• • • • 379 500.000
  Giải ba• • • 8.369 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 070827 364453 49

  Giá trị Jackpot 1: 56.305.734.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.128.389.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 56.305.734.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.128.389.400
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 408 500.000
  Giải ba• • • 8.526 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 091216 244351 39

  Giá trị Jackpot 1: 55.150.230.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.794.470.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 55.150.230.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 5.794.470.000
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 501 500.000
  Giải ba• • • 8.634 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 033236 414453 45

  Giá trị Jackpot 1: 54.239.944.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.693.327.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 54.239.944.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.693.327.150
  Giải nhất• • • • • 15 40.000.000
  Giải nhì• • • • 504 500.000
  Giải ba• • • 8.611 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 091221 262952 24

  Giá trị Jackpot 1: 53.177.036.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.575.226.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 53.177.036.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.575.226.250
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 459 500.000
  Giải ba• • • 9.145 50.000
« 2 3 4 5