Thứ bảy -

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 071324 454752 33

  Giá trị Jackpot 1: 87.445.250.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.624.951.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 87.445.250.850
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.624.951.500
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 524 500.000
  Giải ba• • • 10.874 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 131835 364148 47

  Giá trị Jackpot 1: 85.047.387.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.358.522.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 85.047.387.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.358.522.200
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 474 500.000
  Giải ba• • • 9.614 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 021015 303450 03

  Giá trị Jackpot 1: 83.506.415.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.187.303.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 83.506.415.700
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.187.303.150
  Giải nhất• • • • • 4 40.000.000
  Giải nhì• • • • 426 500.000
  Giải ba• • • 9.309 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010209 133235 52

  Giá trị Jackpot 1: 81.820.687.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.199.238.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 81.820.687.350
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.199.238.550
  Giải nhất• • • • • 3 40.000.000
  Giải nhì• • • • 549 500.000
  Giải ba• • • 11.262 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 040913 161849 30

  Giá trị Jackpot 1: 80.027.540.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.764.145.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 80.027.540.400
  Jackpot 2• • • • • • 1 5.764.145.600
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 488 500.000
  Giải ba• • • 9.421 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 061517 244045 39

  Giá trị Jackpot 1: 77.375.046.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.469.424.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 77.375.046.900
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.469.424.100
  Giải nhất• • • • • 4 40.000.000
  Giải nhì• • • • 447 500.000
  Giải ba• • • 8.816 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 012636 405054 31

  Giá trị Jackpot 1: 74.830.295.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.186.673.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 74.830.295.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.186.673.900
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 418 500.000
  Giải ba• • • 8.938 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 141829 354449 54

  Giá trị Jackpot 1: 72.079.404.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.881.019.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 72.079.404.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.881.019.400
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 387 500.000
  Giải ba• • • 7.970 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 050811 313742 52

  Giá trị Jackpot 1: 69.615.950.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.607.302.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 69.615.950.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.607.302.250
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 420 500.000
  Giải ba• • • 9.496 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 293343 444550 41

  Giá trị Jackpot 1: 67.375.253.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.358.335.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 67.375.253.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.358.335.900
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 363 500.000
  Giải ba• • • 8.017 50.000
1 2 3 4 »