Thứ bảy -

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 010203 182550 14

  Giá trị Jackpot 1: 117.975.638.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.674.925.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 117.975.638.100
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.674.925.400
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 609 500.000
  Giải ba• • • 13.225 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 050823 373854 55

  Giá trị Jackpot 1: 114.313.083.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.267.974.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 114.313.083.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.267.974.850
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 727 500.000
  Giải ba• • • 16.166 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 111226 425054 17

  Giá trị Jackpot 1: 111.901.309.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.621.198.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 111.901.309.500
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.621.198.450
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 583 500.000
  Giải ba• • • 12.638 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 011622 254748 21

  Giá trị Jackpot 1: 108.584.968.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.252.716.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 108.584.968.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.252.716.100
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 497 500.000
  Giải ba• • • 11.529 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 202429 414749 22

  Giá trị Jackpot 1: 106.310.523.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.610.320.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 106.310.523.450
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.610.320.500
  Giải nhất• • • • • 11 40.000.000
  Giải nhì• • • • 598 500.000
  Giải ba• • • 12.218 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 122633 353644 01

  Giá trị Jackpot 1: 102.765.805.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.216.463.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 102.765.805.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.216.463.000
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 735 500.000
  Giải ba• • • 14.550 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 020306 233436 50

  Giá trị Jackpot 1: 100.817.638.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.110.772.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 100.817.638.950
  Jackpot 2• • • • • • 1 5.110.772.400
  Giải nhất• • • • • 2 40.000.000
  Giải nhì• • • • 545 500.000
  Giải ba• • • 11.585 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 193236 374254 28

  Giá trị Jackpot 1: 97.091.932.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.696.805.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 97.091.932.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.696.805.050
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 677 500.000
  Giải ba• • • 13.037 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 020812 444652 09

  Giá trị Jackpot 1: 93.461.623.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.293.437.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 93.461.623.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.293.437.350
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 400 500.000
  Giải ba• • • 9.492 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 030912 215152 07

  Giá trị Jackpot 1: 90.407.671.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.954.109.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 90.407.671.050
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.954.109.300
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 454 500.000
  Giải ba• • • 10.804 50.000
1 2 3 4 »